Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení novostavby obecního skladiště

Vyjádření spolku Přátelé Radostína k projektové dokumentaci č. z. P/011/2016 pro stavební povolení novostavby obecního skladiště na pozemku p. č. 517, k. ú. Radostín u Vojnova Městce

kompletní stanovisko:

Obecní úřad Radostín
Radostín č. p. 14
591 01 Radostín

V Radostíně dne 13. března 2016

 

Věc: Vyjádření spolku Přátelé Radostína k projektové dokumentaci č. z. P/011/2016 pro stavební povolení novostavby obecního skladiště na pozemku p. č. 517, k. ú. Radostín u Vojnova Městce

Z předložené projektové dokumentace je patrné, že se vzhled plánované novostavby obecního skladiště snaží vhodným způsobem reflektovat v místě tradiční architektonické řešení typické pro tzv. pilířové stodoly, pilířové vozové kolny a podobné hospodářské objekty, jejichž podoba je charakterizována mohutnými zděnými pilíři po obvodu stavby nesoucími krov a střešní krytinu. Jednotlivá mírně vpadlá dřevěná pole mezi pilíři bývala opatřena buď roubením (horizontální skladba trámů), nebo prkennými výplněmi (vertikální skladba širokých prken). V Radostíně se dodnes tento oblíbený typ řešení dochoval např. u zemědělských usedlostí č. p. 8 (Loubek – Tkalca), u č. p. 9 (stodola bývalého hostince Procházka – U Hotela), č. p. 16 (bývalý hospodářský dvůr žďárského kláštera, dnes Jaškovi), č. p. 18 (stodola bývalého hostince U Lacinů, dnes Junovi), č. p. 23 (Jaškovi – Losenických), č. p. 25 (stodola Bačkovských), nebo např. u chalupy č. p. 69 (Kučerovi). Spolek Přátelé Radostína z tohoto důvodu považuje zvolenou formu v podobě tzv. pilířové stodoly pro dotčené obecní skladiště za vhodné a připojuje pouze následující doporučení k umocnění tradičního vzhledu objektu:

1. prkenný obklad u mezipilířových polí pokládat vertikálně: Protože se nejedná o typ pilířové stavby s roubenými výplněmi polí (trámy jsou v takovém případě pokládány horizontálně), ale o variantu s prkenným obkladem, měla by být předmětná obkladová prkna jednotlivých polí pokládána nikoliv naležato, ale vertikálně (vhodnější též kvůli dešti).

2. použití širokých prken: U mezipilířových polí a dřevěného štítu použít pro venkovskou architekturu tradiční široká prkna namísto úzkých palubek, které působí málo masivně, takže u podobných objektů vyvolávají dojem drobných „chatiček“. Skladba širokých prken by měla být kladena nejlépe prostým způsobem (viz stodola u č. p. 69 – Kučerovi), případně s lištováním mezer mezi širokými prkny (viz veranda u č. p. 57 – Křesťan, štít u č. p. 7 – Chromá).

3. dřevěný štít: Jelikož se nejedná o obytný dům, ale o účelovou stavbu na způsob pilířové stodoly, není nutné řešit prkennou skladbu štítu nákladně v podobě tzv. lomenice (viz např. skládaná lomenice u č. p. 69 – Kučerovi, č. p. 7 – Chromá, č. p. 4 – Kanická, č. p. 51 – Hobza), ale vhodnější bude jednoduchý vertikální obklad s širokými prkny, případně se svislým lištováním, jako u mezipilířových polí.

4. okna:

a. Var. 1: Vzhledem k ryze účelové – technické povaze stavby doporučujeme okna z projektu zcela vypustit. Dojde tak k umocnění typického vzhledu jednoduché stodoly (hospodářské stavby), zároveň však bude toto řešení praktické i z bezpečnostního hlediska, nehledě na podstatně nižší finanční náklady. V případě štítového okénka doporučujeme okno taktéž vypustit, případně zvolit variantu ve štítových prknech prořezaného okénka – tzv. kvadrilobu, s prosklením zevnitř (viz č. p. 69 – Kučerovi, kde překrývá malé štítové okno dřevěná okenice v líci bednění s motivem kvadrilobu, jež je v případě potřeby otvíratelná, nebo odnímatelná).

b. Var. 2 (v případě požadavku ze strany OÚ okna ponechat): Na výšku orientovaná čtyřtabulková, členění ve tvaru latinského kříže (prezentována v projektu), případně na výšku orientovaná šestitabulková okna. U průčelí v přízemí doporučujeme zvážit osazení oken nepatrně menších rozměrů (namísto 142 x 105 cm zvolit např. 142 x 90 cm). Okna i vrata doporučujeme zvolit dřevěná.

5. sokl: Namísto prefabrikovaných tvárnic doporučujeme použít litý beton do bednění (vzhledově prostší sokl).

6. šířka nosných stěn (pilířů), barevnost krytiny a omítky: Doporučujeme zvážit užití cihly Heluz šířky 44 cm, namísto zvolených cihel Heluz šířky 30 cm, a to jednak z důvodu větší nosnosti, jednak kvůli lepšímu optickému odsazení pilířů od vpadlých dřevěných výplňových polí (výplňová pole by neměla být jednotně v líci s omítkou, ale mírně vpadlá). Barevnost zvolené krytiny doporučujeme černou. Jako nejvhodnější barvu omítky doporučujeme bílou.

Pokud bude zájem ze strany obecního úřadu, rádi na případné schůzce s projektantem upřesníme naše připomínky.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

Za Přátele Radostína z.s.
Ing. Martina Sedláková
předsedkyně spolku

Odpovědět