archiv pro kategorii

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení novostavby obecního skladiště

5.4.2016, 22:44

Vyjádření spolku Přátelé Radostína k projektové dokumentaci č. z. P/011/2016 pro stavební povolení novostavby obecního skladiště na pozemku p. č. 517, k. ú. Radostín u Vojnova Městce

(Pokračování textu…)

Vyjádření z.s. k volební kampani

11.9.2014, 14:51

Zapsaný spolek Přátelé Radostína, který zajišťoval organizaci zábavy v den poutě sv. Rosalie, se zcela distancuje od předvolební kampaně KDU-ČSL, probíhající současně v místě konání zábavy. Přátelé Radostína nepodporují žádné politické uskupení. Výše zmíněnou účast KDU-ČSL na zábavě dohodl starosta obce Ing. Jiří Nagy.

… kácení aleje mezi Ždírcem a Krucemburkem

14.4.2013, 17:39

Občanské sdružení Přátelé Radostína tímto vyjadřuje plnou podporu nelhostejným patriotům ze Ždírce nad Doubravou, Krucemburku a okolních obcí, kteří se ve spolupráci s neziskovou organizací ARNIKA rozhodli postavit masovému likvidování stromových alejí v bezprostředním okolí jejich domovů.

Aleje jsou nedílnou a užitečnou součástí naší kulturní krajiny, stejně jako jimi jsou již před staletími důmyslně budované rybniční soustavy s mohutnými vzrostlými stromy na jejich hrázích (pokud jsme je již nestačili pokácet), meze a úvozové cesty v polích, jako jimi jsou malebné venkovské kapličky, boží muka a návesní křížky, lemované starými vysokými lípami, nebo poslední pozůstatky zdejší rázovité lidové architektury, panských a církevních sídel. Právě tyto tradiční krajinné prvky a výtvory pokorných, pracovitých a ke svému životnímu prostředí citlivých předků dodnes spoluvytvářejí jedinečnost a krásu našich regionů – vytvářejí pocit domova, pěkné místo k žití. Nechceme zde měsíční krajinu posetou sklady, drátěnými ploty autobazarů, halami supermarketů a všudypřítomnými nevkusnými reklamami, nechceme vykořeněné vesnice „bez historie“, s vykácenými návsemi, zbořenými statky a křiklavě barevnými uniformními katalogovými domky, které jsou parodií na slovo „architektura“. Nechceme silnice bez stromořadí !

Krajina je zrcadlem našich duší, pravdivým odrazem kulturní výše našeho národa. Je-li duše falešná, prohnilá, povrchní, lhostejná, bude jistě i pohled na naši krajinu smutný a neharmonický. Nevíme jak vy, ale my takovou krajinu našim potomkům předávat nechceme !

Jsme pro opětovnou symetrickou dosadbu aleje Ždírec – Krucemburk !!!!!! Držíme vám palce ve vašem upřímném úsilí !

Přátelé Radostína o.s.

STANOVISKO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PŘÁTELÉ RADOSTÍNA K PŘEDLOŽENÝM STAVEBNÍM ÚPRAVÁM DOMU Č.P. 17, RADOSTÍN

2.11.2011, 12:19

1. Členění okenních výplní, šambrány kolem oken

Vzhledem k zachování architektonického rázu obce Radostín, která je bohatá na prvky lidové architektury, doporučujeme pročlenit plochu všech okenních otvorů do více tabulek (viz stavebníkem předložená 3D vizualizace s osmitabulkovým členěním). Oproti 3D vizualizaci není navržené článkování okenních otvorů zaneseno do projektové dokumentace. Vypuštění okenních příčlí by výrazně narušilo tradiční vzhled návesního prostoru. Rovněž doporučujeme zachování stávajícího orámování okenních otvorů pomocí štukových šambrán.

2. Barevnost omítek

Barevné členění ploch fasády doporučujeme provést v co možná nejjednodušší podobě (nejlépe monochromní barevnost – např. bílá), které vychází z místně obvyklých klasických řešení, kdy se odlišnou barevností, či valérem téže barvy, zvýrazňovaly pouze plasticky vystupující architektonické články jako šambrány kolem oken, dělící římsy mezi štítem průčelí a přízemím atd. (nikoliv celé, nesouvisle vymezené plochy fasády). Barevné členění znázorněné v 3D vizualizaci neodpovídá v místě obvyklé tradiční podobě exteriérů venkovských stavení (viz stávající vzhled návsi, objekt č.p. 17 pochází z 1. poloviny 19. století).

3. Tvar nového krovu

Vzhledem k záměru stavebníka nahradit stávající krov novým, doporučujeme zvážit užití v místě obvyklého motivu tzv. valbičky ve štítovém průčelí (směrem do ulice). Tento motiv je na stavení č.p. 17 doložen na archivních fotografiích ještě v polovině 70. let 20. století (před pozdější degradující modernizací) a bylo by vhodné ho obnovit.

V Radostíně dne 1. 11. 2011

Přátelé Radostína o. s.

Původní podoba stavení č.p. 17 (polovina 70. let 20. století)

STANOVISKO O.S. PŘÁTELÉ RADOSTÍNA K ŽÁDOSTI MANŽELŮ M. O POKÁCENÍ DVOU VZROSTLÝCH STROMŮ

7.5.2011, 23:56

Občanské sdružení Přátelé Radostína zásadně nesouhlasí s žádostí o pokácení vzrostlého stromu (jírovec maďal/kaštan), který se nachází na pozemku obce a sousedí s pozemkem manželů M. (parcelní číslo st. 97). Vitální strom je v místě nespornou dominantou, svoji hmotou a korunou pozitivně přispívá k optickému pročlenění okolního prostranství, které je v této části obce na tradiční vzrostlou zeleň poměrně chudé.

Ve věci druhého vzrostlého stromu (jasan ztepilý), rostoucího na pozemku manželů M. (parcelní číslo 240/10) doporučujeme s vydáním souhlasného stanoviska k pokácení počkat do doby, kdy bude stavba zamýšleného domu aktuální záležitostí (zahájení stavebních prací), a kdy bude zřejmé, že strom novostavbě brání, nebo ji jinak výrazně omezuje. Koruna tohoto stromu se významně uplatňuje v dálkových pohledech. Výškově i objemově navíc vyvažuje hmotu sousedního rodinného domu, čímž přispívá k harmonickému vyznění celého prostoru. V případě povolení kácení tohoto stromu budeme požadovat vysazení adekvátní náhrady (po dohodě se sousedem např. blíže k hranici obou pozemků).

V Radostíně, dne 6.5. 2011
Přátelé Radostína o.s.

jasan 1

pozn.: Z výše zveřejněného textu byly odstraněny osobní údaje.