Rekapitulace společné jarní akce: „Dosadba aleje a remízků kolem Radostína“

Od padesátých let 20. století se z české kulturní krajiny začala vytrácet rozmanitá barevná mozaika záhumenních ovocných sadů, dlouhých lánů (traťových plužin za jednotlivými selskými grunty), drobných polí, luk a pastvin, doplněných tu a tam o staré kamenné mezníky, haldy pečlivě vysbíraného polního kamení (tzv. kamenice), o keře, hájky a solitérní hraniční stromy, křížky a boží muka.

V rámci kolektivizace a intenzifikace zemědělství docházelo k plošnému rozorávání mezí a remízků, k přeměně dřívějších pastvin na pole, k masivní chemizaci, radikálním melioračním úpravám zamokřených luk a malebně meandrujících potoků, k zavážení obecních průhonů pro dobytek (tzv. „drahy“) a staletých úvozů, kterými jezdívali celé generace předků za svou tradiční obživou. Pryč jsou pohádkové lesní pastviny a louky, jež byly kvůli své roztříštěnosti, vzdálenosti od obce a obtížnější přístupnosti zasázeny smrkovou monokulturou, čímž pro nás definitivně zanikly. Následky megalomanských plánů a necitlivého nakládání se zemědělsky obhospodařovanou kulturní krajinou jsou patrné dodnes, a to nejenom v estetické rovině (např. neschopnost krajiny zadržet vodu z přívalových dešťů, absence větrolamů, eroze půdy, zvýšená prašnost, ztráta pestrých, druhově bohatých luk, narušení místního ekosystému, omezení hnízdišť pro řadu ptáků, přirozeného úkrytu zvěře, hluboké vykořenění venkovského člověka od niterného vztahu k půdě, děděnému majetku a rodné krajině).

Členové občanského sdružení „Přátelé Radostína“ se na jaře rozhodli aktivně navázat na záslužnou individuální činnost některých „starších“ radostínských patriotů, pana Bohuslava Procházky, Josefa Stehna, Josefa Chromého a Josefa Pospíchala, kteří již po několik let obnovují rozptýlenou zeleň a stromořadí v okolí naší obce, čehož si nesmírně vážíme. Ve dvou etapách (duben, květen 2010) jsme letos vysázeli kolem třiceti mladých listnatých stromků (alej z Radostína směrem na Vepřovou, dosadba remízky u tzv. Strání). Nejpočetněji byl při výsadbě zastoupen javor horský, lípa srdčitá, jasan ztepilý a jírovec maďal (kaštany), dále jeden jeřáb obecný (jeřabina) a jeden modřín opadavý. Stromky byly následně zajištěny proti okusu zajíců a ostrým drápkům toulavých koček, jejich další růst a ochranu budeme v příštích letech pravidelně kontrolovat. Doufejme, že z nich jednou budou krásné zdravé stromy, jež svými korunami přispějí k větší rozmanitosti nezalesněných partií okolní krajiny, poslouží zdejší zvěři a ptactvu, a neposledně potěší oči našich potomků.

Jarní dosadby se účastnili: Marek Pospíchal, Petr Kučera ml., Kateřina Ondráčková a Jiří Slavík ml. Děkujeme tímto panu Ing. Arch. Petru Kučerovi st. za dar dvou vzrostlejších jasanů, panu Josefu Pospíchalovi ml. za dvě vysoké lipky a panu Pavlovi Šnajdrovi ze Starého Ranska/Radostína za dar několika desítek mladých stromků.

“Rekapitulace společné jarní akce: „Dosadba aleje a remízků kolem Radostína“” 2 komentáře

  1. Jan Šmahel řekl:

    Jirko kde je focena ta poslední (9) fotka ??

  2. Jirka řekl:

    Ahoj Honzo, na té poslední fotografii (9) je jedna z remízek, obnovených před několika lety panem J. Stehnem a námi nyní rozšířená. Lokalita výsadby se nachází mezi loukami zvanými „Stráně“ (svah naproti starému sklepu bývalé Pohankovy lesní hájenky) a křižovatkou „Pod kopcem“ s turistickými ukazateli.

Odpovědět