stanovy

 

STANOVY SPOLKU

PŘÁTELÉ RADOSTÍNA, z.s.

 

Čl. I.

 

1. Název zapsaného spolku je PŘÁTELÉ RADOSTÍNA, z.s. (dále jen spolek).

2. Sídlem spolku je RADOSTÍN 10, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1.

3. Spolek působí na celém území České republiky, je nepolitický a nezávislý na státních orgánech a orgánech místní samosprávy.

4. Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Čl. II.

Účel spolku

 

Posláním spolku působícího od roku 2010 je, v souladu se zákony České republiky, sdružovat občany se společnými zájmy v oblasti kultury, krajinotvorby, veřejné estetiky, životního prostředí, cestovního ruchu a zachování rázovitého venkovského charakteru obce Radostín jako dědictví po předešlých generacích.

 

Účelem spolku je:

 

– ochrana životního prostředí (to pro možnost účasti v dotčených řízeních apod.)

– ochrana přírody a krajiny (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny apod.)

– zájem o tvorbu prostředí bezpečného z hlediska dopravy

– ochrana a péče o památky místního významu, tradiční kulturní hodnoty a krajinný ráz urbanizované i neurbanizované části krajiny

– ochrana a péče o zeleň v obci a v krajině

– zájem o území obce v souvislosti s projektováním, budováním a rekonstrukcemi inženýrských sítí

– pořádání kulturních a sportovních akcí zvyšujících prestiž obce a regionu

– spolupráce mezi členy spolku a ostatními spolky činnými v Radostíně a okolí

 

Čl. III.

Náplň a formy činnosti

 

Náplň činnosti spolku vyplývá z odbornosti a zájmů jednotlivých členů spolku. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 

– praktické činnosti členů ve spolupráci s orgány a odbornými institucemi ochrany životního prostředí a státní památkové péče

– kooperace s jinými spolky a organizacemi majícími podobné cíle

– poskytování poradenství a odborné pomoci (např. při rekonstrukcích historických objektů, výsadbě okrasné zeleně, navrhování obecního mobiliáře)

– soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně)

– organizování občanských kampaní, petičních akcí, podávání podnětů, stanovisek, interpelací, žádostí, rozkladů v souladu s cíly spolku

– účasti při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

– osvětové činnosti v návaznosti na pořádaných kulturních a sportovních akcích (přednášky, konference, poznávací vycházky, prohlídky, výstavy, společenské večery, vlastní vydavatelská činnost apod.)

– vedlejší hospodářská činnost podle živnostenského oprávnění: Výroba a obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, Hostinská činnost, Prodej lihovin

 

 

Čl. IV.

Členství ve spolku

 

1. Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 15 let, souhlasící a ztotožňující se s obsahem těchto stanov, nebo právnická osoba prostřednictvím svého zmocněného zástupce, který vyjádří souhlas s obsahem těchto stanov spolku.

2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze nadpoloviční většinou členů spolku. Toto členství vzniká automaticky u členů přípravného výboru.

Čestným členem se může stát ten, který se výrazně zasloužil o vznik, rozvoj, činnost a dobré jméno spolku. Čestného člena nominuje členská schůze nadpoloviční většinou, dotčená osoba však musí se svým zařazením mezi čestné členy písemně souhlasit. Čestný člen je zproštěn členské povinnosti placení členského poplatku. Může se účastnit členských schůzí, vnitřních i vnějších jednání spolku, může být pověřen zastupováním spolku, ale nemá hlasovací právo, právo volit orgány spolku a být do nich volen.

Příznivcem spolku se může stát osoba, která jakkoliv pozitivně přispívá k dosažení cílů spolku. Příznivec spolku může být vždy se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných orgánů spolku účasten konkrétních členských schůzí a jednání. Jeho role je pouze poradní.

 

3. Členství zaniká:

 

– doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi

– rozhodnutím členské schůze o vyloučení (nadpoloviční většinou členů spolku)

– nezaplacením členského příspěvku v období jednoho roku po jeho splatnosti, pokud dotčený člen nepožádá výbor spolku o stanovení náhradního termínu (např. v případě dlouhodobého pobytu člena v zahraničí)

– úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby

– zánikem spolku

– vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánů spolku porušuje tyto stanovy a poškozuje tak svým jednáním zájmy a dobré jméno spolku

 

4. Při zániku členství nevzniká bývalému členu nárok na finanční a majetkové vyrovnání.

 

5. Člen má právo:

 

– účastnit se veškeré činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován

– účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen (výjimkou čestné členství viz výše)

– předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

– podílet se na stanovování cílů, dlouhodobých vizí a forem činnosti spolku

 

 

 

6. Člen má povinnosti:

 

– dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu se zájmy, cíly a dobrým jménem spolku

– platit členské příspěvky vždy do 31. 12. příslušného roku

 

 

Čl. V.

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

 

– členská schůze

– výbor spolku

– předseda spolku

 

Čl. VI.

Členská schůze

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou nebo tajemníkem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda, nebo tajemník je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda nebo tajemník spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi a tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

2. Pozvánku na jednání členské schůze s pořadem zasedání zasílá předseda nebo tajemník členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním.

 

3. Záležitost, která nebyla začleněna na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 2 těchto stanov, lze do pořadu zasedání doplnit jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 

5. Členská schůze:

 

– schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku – pro přijetí

těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku s hlasovacím právem

– volí pětičlenný výbor spolku, složený z předsedy, dvou místopředsedů, tajemníka a hospodáře, dále volí revizní tříčlennou komisi

– schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

– přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena

– určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

– stanovuje výši zápisného a členský příspěvek (jednorázové zápisné přijatého člena 500,- Kč, členský příspěvek 100,- Kč/rok),

– dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku

 

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis je po dokončení přečten nahlas a svým podpisem ho stvrzují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

 

Čl. VII.

Výbor, předseda spolku a tajemník spolku, zastupování spolku

 

1. Výbor spolku je pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Předseda spolku, dva místopředsedové, tajemník a hospodář jsou voleni členskou schůzí. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. Výbor se schází jednou za tři měsíce, nebo požádají-li o schůzku nejméně dva členové výboru. Ve zcela výjimečných případech může hlasování probíhat též korespondenční formou (e-mail) s řádně rozepsaným stanoviskem jednotlivých členů výboru k řešené problematice.

 

2. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná ostatním členům spolku. Výbor spolku:

 

 

– na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku

– připravuje pořad zasedání členské schůze, zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

 

3. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku samostatně.

 

4. Tajemník obstarává zejména administrativní záležitosti spolku, zejména pak spolupracuje s předsedou na přípravě a svolání členské schůze, nebo schůze výboru. Tajemník vede seznam členů spolku. Tajemník provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku. Na požádání člena spolku tajemník zpřístupní seznam členů spolku členovi, který o to projevil zájem. Ostatním osobám bude zpřístupněn seznam členů pouze na základě souhlasu předsedy spolku.

 

5. Výbor spolku je usnášeníschopný při minimální účasti 3 osob a o svém jednání pořídí zápis.

 

 

Čl. VIII.

Kontrolní komise

 

Kontrolní tříčlenná komise je kontrolním orgánem spolku. Mimo jiné kontroluje:

 

– hospodaření spolku

– plnění rozhodnutí orgánů spolku

– minimálně 1x ročně předkládá výboru spolku zprávu o své činnosti

 

Schází se minimálně 1x ročně nebo podle potřeby. Členem komise se může stát pouze řádný člen spolku, její jednání svolává a řídí nejstarší z jejích členů.

 

Čl. IX.

Hospodář

 

Hospodář přijímá peníze spolku, vyplácí účty spolku na základě bodů v čl. X. Vede účetnictví spolku podle platných předpisů. Pracuje podle pokynů výboru spolku a s ním vypracovává rozpočet spolku. O hospodaření spolku předkládá zprávu. Je oprávněn používat razítko spolku.

 

Čl. X.

Hospodaření spolku

 

1. Spolek je neziskovou organizací. Základem příjmu jsou členské příspěvky. Ostatní příjmy tvoří dary, sbírky, dotace a granty a další příjmy z činností, které jsou v souladu s cíli spolku (např. pořádání kulturních a sportovních akcí, publikování, pořádání výstav, koncertů atd.).

 

2. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a s rozpočtem spolku.

 

3. Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně spolku nebo na běžném účtu. Všechny finanční prostředky jsou majetkem spolku, který rozhoduje o jejich využití.

 

4. Výdaje do a včetně částky 10 000,- Kč řeší hospodář spolku s vědomím předsedy a ostatních členů výboru (např. zajištění občerstvení pro pořádané akce apod.). Výdaje nad 10 000,- Kč schvaluje členská schůze většinou hlasů přítomných členů. O těchto úkonech je vedena evidence hospodářem formou jednoduchého účetnictví.

 

5. Podpisové právo na výdaje do a včetně částky 10 000,- Kč má hospodář spolku. Podpisové právo na výdaje nad částku 10 000,- Kč má předseda spolku nebo výborem pověřený člen spolku.

 

6. Výkon funkcí je ve spolku dobrovolný a čestný bez nároků na finanční odměnu. V případě zániku spolku bez právního nástupce vypořádá spolek své závazky a zbývající majetek převede na účet obce Radostín, nebo na konkrétní veřejně prospěšnou společnost, spolek, či sbírku, o čemž rozhodne členská schůze většinou hlasů přítomných členů.

 

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 

Stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 26. 2. 2010 a dnem registrace sdružení u MV ČR nabyly účinnosti. Změny stanov byly přijaty na členské schůzi dne 24. 10. 2015. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku. Příloha, obsahující seznam zakládajících členů, má 1 stranu.

 

 

 

 

Datum schválení členskou schůzí: 24. 10. 2015

 

 

 

 

Podpis předsedy spolku:

Ing. Martina Sedláková