struktura spolku

Orgány zapsaného spolku PŘÁTELÉ RADOSTÍNA jsou:

–         členská schůze (neboli valná hromada)

–         výbor spolku a předseda spolku

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, je svolávána nejméně jedenkrát do roka (řádná členská schůze), nebo na žádost minimálně 30% členů spolku (mimořádná členská schůze). Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním (viz stanovy zapsaného spolku).

Výbor spolku je pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu si členové volí předsedu spolku, dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře. Předseda je statutárním orgánem spolku, pouze on zmocňuje jiné osoby k jednání za spolek. Výbor se schází jednou za měsíc, nebo požádají-li o schůzku nejméně dva členové výboru. Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi (valnými hromadami). Schůze výboru spolku je volně přístupná ostatním členům spolku. Výbor je usnášeníschopný při minimální účasti tří osob a o svém jednání pořídí zápis (viz stanovy zapsaného spolku).

 

Výbor zvolený členskou schůzí (řádnou valnou hromadou) dne 24. října 2015:

předsedkyně: Ing. Martina Sedláková
první místopředseda: PhDr. Jiří Slavík
druhý místopředseda: Marek Pospíchal
tajemnice: Soňa Pospíchalová DiS.
hospodář: Petr Šmahel