STANOVISKO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PŘÁTELÉ RADOSTÍNA K PŘEDLOŽENÝM STAVEBNÍM ÚPRAVÁM DOMU Č.P. 17, RADOSTÍN

1. Členění okenních výplní, šambrány kolem oken

Vzhledem k zachování architektonického rázu obce Radostín, která je bohatá na prvky lidové architektury, doporučujeme pročlenit plochu všech okenních otvorů do více tabulek (viz stavebníkem předložená 3D vizualizace s osmitabulkovým členěním). Oproti 3D vizualizaci není navržené článkování okenních otvorů zaneseno do projektové dokumentace. Vypuštění okenních příčlí by výrazně narušilo tradiční vzhled návesního prostoru. Rovněž doporučujeme zachování stávajícího orámování okenních otvorů pomocí štukových šambrán.

2. Barevnost omítek

Barevné členění ploch fasády doporučujeme provést v co možná nejjednodušší podobě (nejlépe monochromní barevnost – např. bílá), které vychází z místně obvyklých klasických řešení, kdy se odlišnou barevností, či valérem téže barvy, zvýrazňovaly pouze plasticky vystupující architektonické články jako šambrány kolem oken, dělící římsy mezi štítem průčelí a přízemím atd. (nikoliv celé, nesouvisle vymezené plochy fasády). Barevné členění znázorněné v 3D vizualizaci neodpovídá v místě obvyklé tradiční podobě exteriérů venkovských stavení (viz stávající vzhled návsi, objekt č.p. 17 pochází z 1. poloviny 19. století).

3. Tvar nového krovu

Vzhledem k záměru stavebníka nahradit stávající krov novým, doporučujeme zvážit užití v místě obvyklého motivu tzv. valbičky ve štítovém průčelí (směrem do ulice). Tento motiv je na stavení č.p. 17 doložen na archivních fotografiích ještě v polovině 70. let 20. století (před pozdější degradující modernizací) a bylo by vhodné ho obnovit.

V Radostíně dne 1. 11. 2011

Přátelé Radostína o. s.

Původní podoba stavení č.p. 17 (polovina 70. let 20. století)

Odpovědět